• Gratis levering > €75,- (standaard pakket)

  • 28 dagen omruilgarantie

  • Retourneren altijd mogelijk

  • Eigen showroom

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden: Alfredverhuur gevestigd aan de Dorpsstraat 39 Neerkant.

kvk: 17183071,  btwnr NL1662.35.659.B01
• Wij bezorgen onze artikelen alleen op verzoek tegen een vergoeding van €1.50/km/rit
• Als particulier huurder dient u er rekening mee te houden dat alle genoemde prijzen excl. BTW, verzekering, brandstofkosten en eventuele bezorgkosten zijn. Tevens dient u als particulier het gehuurde vooraf te betalen.
• Het afhalen van de machine’s, en overige huurmaterialen kan uitsluitend in overleg en op afspraak
• Huurprijzen voor langere periode op aanvraag.
• Druk en zetfouten alsmede tarieven onder voorbehoud. Voor de tarieven is de laatst uitgegeven prijslijst dan wel de tarieven die vermeldt staan op de website van toepassing.
1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Alfred verhuur met betrekking tot verhuur van machine’s, gereedschap, of andere apparatuur.
2. Alfred verhuur sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van eventuele Algemene Voorwaarden van huurder
2. Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst vermeld.
2. Het gehuurde moet na einde van de huurovereenkomst voor de afgesproken tijd bij Alfred verhuur worden ingeleverd, tenzij is overeengekomen dat Alfred verhuur het gehuurde zal halen en brengen bij de huurder.
3. Overschrijding van de huurperiode
1. De overeengekomen termijn is fataal zodat huurder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim geraakt indien het gehuurde niet tijdig bij Alfred verhuur wordt geretourneerd. Indien het gehuurde niet tijdig bij Alfred verhuur geroutineerd is, is Alfred verhuur gerechtigd het gehuurde onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, terug te nemen.
2. De uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het gehuurde weer in bezit is van verhuurder.
Bovendien is huurder, totdat het gehuurde geretourneerd is, een bedrag van € 100,- per dag exclusief BTW boven de huursom verschuldigd, waarbij een gedeelte van een dag als een gehele dag geldt. Deze vergoeding geldt niet in het geval van overmacht. De boete laat onverlet de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van eventuele door verhuurder geleden schade wegens wanprestatie.
4. Betalingen
1. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening uit welke hoofde dan ook te worden voldaan.
2. Indien huurder niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij van rechtswege in verzuim door enkele overschrijding van het betalingstermijn. Daarna komt alle schade en kosten in verband met te nemen incassomaatregelen voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Tevens is een wettelijke rente verschuldigd conform artikel 6:119 BW.
5. Gebruik van het gehuurde
1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het gehuurde om te gaan en er voor te zorgen dat het gehuurde overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
2. Huurder is behouden het gehuurde in oorspronkelijke staat bij de verhuurder terug te bezorgen.
3. Indien het gehuurde een voertuig betreft mogen alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan personen die niet als bestuurder zijn vermeld op het huurcontract. Het is huurder niet toegestaan het voertuig weder te verhuren.
4. Bij verhuur van voertuigen dient huurder er op toe te zien dat de bestuurders beschikken over een rijbevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.
5. Huurder dient er op toe te zien dat het gehuurde artikel bediend worden door personen die voldoende vakkennis hebben. Huurder dient het artikel zorgvuldig en met in achtneming van alle veiligheidseisen te gebruiken en dient met name van overheidswege opgelegd veiligheidsnormen na te leven. Huurder en/of gebruiker dient bekend te zijn met de werking van de machine. Overtreding van veiligheidsnormen is volledig voor rekening en risico van huurder.
6. Het is niet toegestaan een gehuurd voertuig te besturen onder invloed van alcohol, verdovende middelen of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien de verzekeraar een schadegeval niet dekt wegens overtreding van de wettelijke normen ter zake, is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade ontstaan door of aan het gehuurde.
7. Huurder dient alle vloeistoffen en bandenspanningen op het vereiste niveau te laten houden en dient het gehuurde overeenkomstig het serviceschema van het gehuurde voor onderhoud aan te bieden.
8. Huurder is gehouden het gehuurde schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
9. Huurder gaat, middels het aangaan van de overeenkomst, akkoord met de algemene voorwaarden.

6. Schadegevallen
1. Tenzij in de schaderegistratie die bij het vertrek is opgebouwd anders is aangegeven, wordt huurder geacht het gehuurde artikel zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.
2. Huurder is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan bij het gebruik van het gehuurde of voor schade die anderszins verband houdt met de huur van het artikel, behoudens. Na afloop van de verhuur is huurder verplicht een inspectieronde om het gehuurde artikel te lopen, samen met de verhuurder, om eventuele opgelopen schade tijdens de verhuurperiode vast te stellen.
3. Een eventuele uitkering door de verzekeraar van het gehuurde of schadevergoeding betaald door een derde (verzekeraar) komt in mindering op de schade, maar laat onverlet het recht van verhuurder om volledige schadevergoeding te vorderen
4. In geval van schade is huurder verplicht verhuurder onmiddellijk daarvan in kennis te stellen. Huurder is verplicht eventuele instructies van verhuurder op te volgen. Bij verkeersongevallen is huurder verplicht:
• De politie ter plaatse te waarschuwen;
• Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen aan alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben, aan verhuurder of diens verzekeraar te verstrekken;
• Binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
• Zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
• Het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
• Door verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ter verwering van aansprakelijkheid van derden
5. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op nakoming ervan.
7. Verzekering
1. De artikelen zijn door verhuurder, afhankelijk van het artikel, verzekerd tegen cascoschade of tegen het eigen risico van wettelijke aansprakelijkheid met een eigen risico van minimaal€ 250,- en maximaal € 1250,- voor de huurder per schadegeval. Een en ander laat echter de aansprakelijkheid van verhuurder voor schade onverlet.
2. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart de huurder verhuurder te vrijwaren voor enige schade die gedurende de huurtermijn optreed aan de huurder zelf en/of de door huurder ingezette personen en/of zaken.
8. Technische gebreken van het gehuurde en uitsluiting van aansprakelijkheid
1. Indien verder rijden of gebruik van het gehuurde onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het gehuurde, welke voor verantwoordelijkheid van verhuurder komt, heeft huurder recht op dat het gehuurde zo snel mogelijk zal worden gerepareerd. Huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding wegens stagnatie- of andere gevolgschade bij de uitvoering van werkzaamheden.
9. Van overheidswege opgelegde boete en sancties
1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties die ten gevolge van maatregelen die verband houden met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het gehuurde van overheidswege worden opgelegd. Indien deze sanctie en maatregel aan verhuurder wordt opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullende kosten van incasso in en buiten rechten verschuldigd wordt met een minimum van € 25,-
10. Beslagen
1. In het geval van administratief, civiel of strafrechtelijke beslag op het gehuurde, wegens een omstandigheid die toerekenbaar is aan huurder, blijft huurder gehouden tot nakoming van alle verplichtingen uit de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten voor rekening en risico van huurder komen.
11. Diefstal
1. In het geval van diefstal geldt dat de bij het gehuurde behorende sleutels, kentekenbewijzen en andere documenten bij verhuurder moeten worden ingeleverd. Indien deze niet kunnen worden ingeleverd geldt het vermoeden dat huurder onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen om diefstal te voorkomen.
12. Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen moeten worden voorgelegd aan de Rechtbank , tenzij het geschil tot de competentie behoort van Sector Kanton.

 

Aanvullende Algemene voorwaarden webshop/verkoop 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder ALXA Retail wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Alfredverhuur dan wel Attent Neerkant. Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met ALXA Retail voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 Met in achtneming van het bepaalde in Artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien ALXA Retail  voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door erkend.

1.4 ALXA Retail In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.5 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ALXA Retail.

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken binden ALXA Retail eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door ALXA Retail of een door ALXA Retail verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn ALXA Retail en afnemer hieraan gebonden.

2.4 Aanbiedingen van ALXA Retail  gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5 ALXA Retail kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 ALXA Retail garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan  ALXA Retail verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij  ALXA Retail bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.4 Aan de leveringsplicht van ALXA Retail zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ALXA Retail  geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door ALXA Retail  opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van ALXA Retail zijn, waarna ALXA Retail  zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ALXA Retail (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten van ALXA Retail  op basis van de wet is ALXA Retail gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan ALXA Retail omstandigheden ter kennis komen die ALXA Retail goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien ALXA Retail bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan ALXA Retail zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is  bevoegd de ALXA Retail overeenkomst te ontbinden.

6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij ALXA Retail , indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig Artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan ALXA Retail  heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij ALXA Retail . De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient zoveel als mogelijk te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt ALXA Retail na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door ALXA Retail  aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij ALXA Retail slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop ALXA Retail geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij ALXA Retail  en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ALXA Retail  de verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door  ALXA Retail niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4 Indien ALXA Retail bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1 ALXA-Retail biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2 ALXA-Retail  is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien ALXA Retail  blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan  ALXA Retail. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan ALXA Retail  schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient zoveel als mogelijk te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door ALXA Retail gegrond worden bevonden, zal ALXA Retail naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ALXA Retail en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van ALXA Retail ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ALXA Retail  gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ALXA Retail voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 ALXA Retail  is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens ALXA Retail  in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ALXA Retail  en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

              Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling direct na de aankoop op de website te worden voldaan, middels een banktransactie, iDEAL, Paypal, rembours of contant (bij afhalen), plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk. Er zijn extra kosten verbonden aan betalingen onder rembours, via iDEAL of Paypal. Deze extra administratie kosten worden vermeld tijdens het order proces.

9.2 Tenzij is overeengekomen, achteraf te betalen via factuur. Geld het volgend. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van ALXA Retail en de verplichtingen van de afnemer jegens ALXA Retail  onmiddellijk opeisbaar.

9.4 Indien ALXA Retail haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

9.5 Indien ALXA Retail  kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door ALXA Retail  aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij ALXA Retail zolang de afnemer de vorderingen van ALXA Retail uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van ALXA Retail  wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in Artikel 3:92 BW.

10.2 De door ALXA Retail  geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ALXA Retail of een door  ALXA Retail aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin ALXA Retail haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht  zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden ALXA Retail daarvan op de hoogte te stellen.

10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ALXA Retail.

Artikel 11. Privacy Statement

11.1 Maktecpowertools  respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door ALXA Retail niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van ALXA Retail   kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen ALXA Retail (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van ALXA Retail. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor.  ALXA Retail is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van  ALXA Retail, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. ALXA Retail  is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3 ALXA Retail verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor ALXA Retail geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de door ALXA Retail  geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, suigeneris databankrechten, etc., uitsluitend bij ALXA Retail en/of haar leveranciers.

12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van ALXA Retail   is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen

14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar ALXA Retail op het nummer 06-28318078/ 077-4661379, bereikbaar van     maandag t/m vrijdag van 8:30 uur – 17:30 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertraginsduur.

14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.